Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΓΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ(24.6.1827)


Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (24.6.1827)
ΕΠΑΓΙΩΣΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ,
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,
                                                                     ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ. 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ
1. Σήμερα εἶναι ἡ 189η ἐπέτειος ἀπὸ τὴν σωτηριώδη μάχη τῶν μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καὶ ἄλλων Ἑλλήνων ἐναντίον τοῦ πανίσχυρου καὶ μεγάλου στρατηγοῦ Ἰμπραὴμ Πασά.
2. Ἡ Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις, ὅπως κάθε χρόνο, παραπέμπει στὶς μνῆμες μας τὴν ἐν λόγῳ σωτηριώδη ἐπέτειο. Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως προσῆλθον σήμερα 24.6.2012 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεγάλου Σπηλαίου, γιὰ νὰ ἀποτίσουν φόρο τιμῆς στοὺς ἐνδόξους προγόνους μας, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι περίπου 600 ἄτομα κατετρόπωσαν τὴν τεράστια στρατιὰ τοῦ μεγίστου στρατηγοῦ Ἰμπραὴμ Πασὰ μὲ 15.000 γενναίους πολεμιστὲς ἄριστα ἐξωπλισμένους.
3. Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε προσωπικῶς ὁ θαρραλέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος μετὰ τοῦ Ἡγουμένου καὶ ἄλλων κληρικῶν.
 
4. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀμβρόσιος ἀνεφέρθη δι᾿ ὀλίγων στὴν ἱστορικὴ ἐπέτειο καὶ ἔδωσε τὸν λόγο στὸν κύριον ὁμιλητή, κ. Κων/νο Νικολόπουλο, λογοτέχνη, συγγραφέα, τέως Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν καὶ Ἀντιδήμαρχον Πολιτισμοῦ τέως Δήμου Ἀροανίας Καλαβρύτων, μέλος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως. Ἡ ὁμιλία του εἶχε τίτλο «Ο ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ τὴν 24.6.1827».
 
 5. Πρὶν νὰ ἀρχίσῃ ἡ κυρία ὁμιλία, ὁ Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ κ. Γεώργιος Κοσμάς, παρουσίασε τὸν κύριο ὁμιλητὴ καὶ καλωσόρισε τοὺς προσελθόντας, ἐκπροσώπους  τῶν διαφόρων φορέων.
 
6. Ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσι τῆς ἰταμῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἰμπραὴμ πρὸς τὸν Ἡγούμενο τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἀπὸ 21.6.1827 καὶ τῆς θαρραλέας ἐπιστολῆς τοῦ Ἡγουμένου τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἀειμνήστου ἡγουμένου Δαμασκηνοῦ συμπεραίνομε ὅτι ἡ στρατηγικὴ Γκρομίκο (ὅταν ὁ Ἀμερικανὸς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν εἶπε στὸν κ. Γκρομίκο : «θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργο νὰ ἔλθῃ ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ στὴν Μόσχα», ἀπήντησε: «βεβαίως,ἐὰν ρχετο προηγουμένως  Γενικς Γραμματες τς Σοβιετικς νώσεως στν Οάσιγκτον»), ἡ ὁποίαστρατηγικὴ Γκρομίκο διδάσκεται σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστήμια τῆς ὑφηλίου, ὠχριᾶ μπροστὰ στὴ μεγαλεπήβολο στρατηγικὴ τοῦ Ἡγουμένου τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ὁ ὁποῖος περιληπτικῶς εἶπε στὸν Ἰμπραήμ μὲ τὴν ἐπιστολή του ἀπὸ 22.6.1827:
«Ὅ,τι καὶ ἄν κάνῃς, χάνεις. Ἐὰν μὲν μᾶς νικήσῃς, θὰ ποῦν ἐνίκησεν μερικοὺς μοναχοὺς καὶ παπάδες. Ἐὰν ὅμως νικηθῆς, πρᾶγμα ποὺ εἶναι βέβαιον, τότε θὰ ἐξεφτελισθῇς παντοῦ καὶ δὲν θὰ δύνασαι νὰ σταθῇς πουθενά. Διὰ τοῦτο σὲ συμβουλεύω μὴ τολμήσῃς νὰ ἐπιτεθῆς».
 
7. Ὡς γνωστὸν τὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραὴμ κατετροπώθησαν ἀπὸ τοὺς μοναχούς. Τόσον πολὺ κατενικήθησαν, ὥστε ἠναγκάσθησαν μέχρι καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἰθύνοντες σχεδὸν δύο ἑβδομάδες ἀργότερα, τὴν 6.7.1827 νὰ ὑπογράψουν τὸ Πρωτόκολλον Λονδίνου γιὰ τὴν ἀναγνώρισι τῆς Ἑλλάδος.
 
8. Ἡ ὑψηλὴ πύλη-ὁ Σουλτάνος ἔστελνε συνεχῶς ἐνισχύσεις στὸν Ἰμπραὴμ, γιὰ νὰ «πνίξῃ» στὸ αἷμα τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάστασι καὶ νὰ κατατροπώσῃ καὶ τὸν Ἀλὴ Πασὰ τῶν Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος εἶχε στραφῆ ἐναντίον τοῦ Σουλτάνου. Ὅμως ὁ τουρκικὸς στόλος τελικῶς κατετροπώθη τὴν 8.10.1827 στὴν Ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου.
 
9. Μὲ τὴν ἔλευσιν, τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1828, τοῦ Κυβερνήτου Καποδίστρια, ἄρχισε νὰ συγκροτῆται τὸ Ἐλληνικὸ κράτος. Ὁ ἀνιδιοτελέστατος σώφρων καὶ ἱκανώτατος Κυβερνήτης κατέστη ὄντως δημοφιλής, πλὴν ὅμως οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις τὸν ἐδολοφόνησαν τὴν 27.9.1831, γιὰ νὰ μὴ δυνηθῇ ἡ Ἑλλάδα μας νὰ ὀργανωθῇ πλήρως καὶ νὰ μεγαλουργήσῃ…
 
10. Δυστυχῶς τέτοιες ὑπέροχες καὶ ἀνεκτίμητες συμβολὲς καὶ ἐπιτεύγματα Ἑλληνόψυχων ἡρώων τῆς φυλῆς μας ὄχι μόνον δὲν προβάλλονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἰθύνοντες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἀλλὰ φεῦ οὔτε κἄν οἱ Ἑλληνόπαιδες δὲν διδάσκονται τὴν ἱστορία τους ὀρθῶς. Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν διεισδύσει στὴν πολιτειακή, πολιτική, πνευματικὴ καὶ ἐπὶ μέρους στὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, ποὺ ἔχουν καταντήσει «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος» καὶ μετατρέπονται «σὲ παπικώτερους τοῦ πάπα καὶ βασιλικώτερους τοῦ βασιλέως». Ἀντὶ νὰ γαλουχοῦνται οἱ Ἑλληνόπαιδες μὲ τὰ νάματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, διδάσκονται τὴν ἱστορία μας τόσον διεστραβλωμένα, οὕτως ὥστε οἱ νέοι μας γίνονται εὐάλωτοι καὶ ὥριμοι γιὰ τὴν παγκοσμιοποίησι, ἐφαρμοζομένου τοῦ Νόμου τοῦ Γεωργίου Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ τοῦ Ἰσμαὴλ Τσὲμ ὑπ᾿ ἀριθμ. 2929/2001.
 
11. Γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἰδίως τῶν νέων ἔχουν ἐπιστρατευθῆ τὰ Μ.Μ.Ε. γιὰ νὰ γίνωνται οἱ ἀργυρώνητοι δημοσιογραφίσκοι φερέφωνα τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ καὶ νὰ «χύνουν» τὸ δηλητήριό τους τόσο τεχνηέντως, ὥστε νὰ καταντοῦν οἱ νέοι μας εὐάλωτοι σὲ κάθε ἀντιχριστιανικὴ διδασκαλία. 
 
12. Μᾶς κατήντησαν σὲ τοιοῦτο ἐκμαυλισμό-ἐξαχρείωσι καὶ ἐξαθλίωσι, ὥστε δυστυχῶς νὰ ἐφαρμόζωνται οἱ ἀλήθειες, ποὺ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης: «Γιὰ νὰ ἀνέλθῃ καὶ νὰ κρατηθῇ κανένας στὴν Ἑλλάδα, πρέπει νὰ εἶναι κίναιδος ἢ μαρξιστής ἢ μασῶνος. Ἐγὼ μαρξιστὴς καὶ μασῶνος δὲν εἶμαι»….
 
13. Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικό: «πονηρο δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν π τ χερον, πλανντες κα πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες»(Τιμ. Β΄ 3, 13-14).
 
14. Γιὰ νὰ μὴ κουράζωμε περαιτέρω τοὺς ἀγαπητοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδος μας, καθὼς καὶ τῶν ἄλλων φίλων ἱστοσελίδων, οἱ ὁποῖες ἀναρτοῦν τὰ κείμενά μας, πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε εὐγενῶς, ὅπως μελετήσουν ἐπισταμένως τὴν ἀνάρτησι τῆς ἱστοσελίδος μας, ποὺ ἐκάναμε τὴν 7.7.2011
ἤ τὴν δημοσίευσι στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 48, σελ. 44, διότι δυστυχῶς ὅλα αὐτά, ποὺ ἀναφέρομεν ἐκεῖ, συνεχίζονται μέχρι καὶ σήμερα.
Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσῃ ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμὸ στὴν ἄβυσσο.
 
15. Εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι τὶς φίλες ἱστοσελίδες γιὰ τὴν συστράτευσι νὰ δημιουργῶνται δυνάμεις ἀντιστάσεως, γιὰ νὰ διαδίδεται ἀνόθευτος ἡ ἱστορία μας τόσον στοὺς νέους τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
 
Τὸ Δ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τηλ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι κόσμια και χωρίς ύβρεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται.