Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Ξεκίνησαν οι διώξεις των Εθνικιστών και στο διαδίκτυο: Μήνυση -με την βούλα του κράτους- κατά του "ΕΘΕΛ Συνάδελφος" για ιδεολογικούς λόγους! (Αδίκημα γνώμης στην δημοκρατία;)Η ΟΣΥ ΑΕ, η εταιρία που έχει προκύψει από την συγχώνευση της ΕΘΕΛ και του ΗΛΠΑΠ (Λεωφορεία και Τρόλεϊ) έλαβε μία καταγγελία από την επιτροπή « Η Ελλάδα μπορεί», μέσω του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 

Κατόπιν αυτού συνεδρίασε το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και αποφάσισε ομόφωνα να μας κάνει μήνυση επειδή το μπλογκ "προβαίνει σε αναρτήσεις και σχόλια προσβλητικού χαρακτήρα, που προάγουν και υπερασπίζονται μία ιδεολογία, η οποία βασίζεται στη διάκριση των κοινωνικών ομάδων με κριτήρια τη διαφορετικότητα της φυλής, της θρησκείας, εθνικότητας κλπ"!!!

Δείτε την μήνυση όπως δημοσιεύτηκε από την εταιρία στο διαδίκτυο...
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΦΑΣΗ 169/18.09.13

ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: «Άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για
αναρτήσεις σε διαδικτυακό Blog».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) Την υπ’ αρ. πρωτ. 225/18.09.13 εισήγηση της Διευθύντριας Νομικής Υποστήριξης
κ. Δ. Μελλά και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα,
και μετά από συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για τις ως άνω
αναρτήσεις σε συγκεκριμένο Blog που φέρει την πρώην επωνυμία της εταιρείας με
το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Της εδρεύουσας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Παρνασσού 6), ανώνυμης
συγκοινωνιακής εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΣΥ ΑΕ», η οποία προήλθε
από την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ» (απορροφόμενη
εταιρεία) από την «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΘΕΛ ΑΕ (απορροφώσα εταιρεία) βάσει της υπ' αρ.
38738/2638/10.6.2011 ΚΤ.Λ. Οικονομικών και ΤΟΜΕΔΙ (ΥΕΚ 1454Β 17.6.2011)
και όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της « ΕΘΕΛ ΑΕ»
υποβαλλόμενη, από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο Νομικό Σύμβουλο της Ο.ΣΥ.
Α.Ε. κ. Κυριακίδη Ανδρέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 § 3 του καταστατικού της
εταιρείας και την αρ. ……. απόφαση του Δ.Σ. συνεδρίασης της 18.09.2013).

ΚΑΤΑ
Παντός υπευθύνου


Θέμα: Διαβίβαση στοιχείων για διερεύνηση και καταλογισμό τυχόν ποινικών
ευθυνών.

ΑΔΑ: ΒΛΛ9ΟΚΩ0-ΔΑΠ


Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 09.09.2013 επώνυμη καταγγελία των
μελών της επιτροπής « Η Ελλάδα μπορεί », απευθυνόμενη προς το εποπτεύον
αρμόδιο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κοινοποιούμενη
ηλεκτρονικώς, αυθημερόν, και στην εταιρία μας, σύμφωνα με την οποία
εργαζόμενος οδηγός της, και συγκεκριμένα της πρώην ΕΘΕΛ, φέρεται να είναι
ιδιοκτήτης - διαχειριστής διαδικτυακού ημερολογίου – ιστολογίου (blog) με
στοιχεία    «http://ethel-sinadelfos.blogspot.com»,  ο  οποίος κάνοντας παράνομη
χρήση της επωνυμίας της εταιρίας, προβαίνει σε αναρτήσεις και σχόλια
προσβλητικού χαρακτήρα, που προάγουν και υπερασπίζονται μία ιδεολογία, η
οποία βασίζεται στη διάκριση των κοινωνικών ομάδων με κριτήρια τη
διαφορετικότητα της φυλής, της θρησκείας, εθνικότητας κλπ., δημιουργώντας
σύγχυση και παραπλάνηση στο επιβατικό κοινό και προκαλώντας την ψευδή
εντύπωση ότι οι απόψεις αυτές απηχούν, διέπουν και εκφράζουν την φιλοσοφία
της εταιρίας μας, με αποτέλεσμα να πλήττεται έτσι η φήμη, το όνομα και η
υπόληψη αυτής.
Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω φερόμενος ιδιοκτήτης - διαχειριστής κάνοντας
συστηματική χρήση της επωνυμίας – ταυτότητας της εταιρίας αναπαράγει με
αντίστοιχες καταχωρήσεις, όπως ενδεικτικά η ακόλουθη «http://ethel-
sinadelfos.blogspot.com/2013/09/rochus-misch.html», την ψευδή εντύπωση ότι η
εταιρία είναι οπαδός ιδεολογίας, η οποία εμφορείται από στοιχεία κοινωνικής βίας
και μισαλλοδοξίας και υποθάλπει την άσκηση βίας εναντίον κοινωνικών και
αλλόθρησκων ομάδων, προκαλώντας,  αφενός, σοβαρότατη βλάβη σε βάρος του
ονόματος και της φήμης της εταιρίας, αφετέρου, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη του
επιβατικού κοινού προς τις αστικές συγκοινωνίες.
Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένου του διασυρμού που υφίσταται η εταιρία, ως
δημόσιος φορέας παροχής και εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου, με την
συνέχιση της προεκτεθείσας αθέμιτης δραστηριότητας, παρακαλούμε για τη
διερεύνηση των καταγγελλομένων και καταλογισμό των τυχόν ποινικών ευθυνών
αναφορικά με το ως άνω περιγραφόμενο γεγονός, ήτοι την συστηματική
παράνομη χρήση της επωνυμίας της  εταιρίας για την με πρόθεση δημιουργία
πεπλανημένης εντύπωσης του κοινού ως προς το έργο και τις αρχές αυτής κατά
τρόπο δυσφημιστικό και συκοφαντικό για το όνομα και τη φήμη αυτής.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση παρέμβασή σας και την παραπομπή των υπευθύνων στην Δικαιοσύνη
και την νόμιμη τιμωρία τους.

Επισυνάπτουμε:
Την από 09.09.2013 καταγγελία των μελών της Επιτροπής « Η Ελλάδα μπορεί» με
αποδεικτικό ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αυτής.


Μάρτυρα προτείνουμε τον :
Ευάγγελο Μπότση, κάτοικο Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Παρνασσού 6.

Άγ. Ι. Ρέντη,19.09.2013
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος


2. Την ανάθεση σε δικηγόρο της εταιρείας της άσκησης της μήνυσης.

3. Την εξουσιοδότηση στον  δικηγόρο  της  εταιρείας κο.  Κυριακίδη  Ανδρέα  της
άσκησης και κατάθεσης της άνω μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου
και την παράσταση πολιτικής αγωγής υπέρ της εταιρείας για χρηματική
ικανοποίηση 44€ με επιφύλαξη για την ηθική βλάβη σε βάρος της εταιρείας.

Το Δ.Σ. επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση και θεωρείται άμεσα
εκτελεστή.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Για την ακρίβεια
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Εσωτερική Διανομή:
 1. Πρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος (γ)
 2. Δ.Ν.Τ. (α)
3. Δ.Ε.Α. (β)

 α) ενέργεια   β) συνεργασία   γ) ενημέρωση
 ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ