Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

"ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ" ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ : ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΑΙΔΟΥΣ.

ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΧΟΥΝΤΑ ΣΑΜΑΡΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ : «ΓΟΡΓΙΑΣ» 494, 49 : ΒΔΕΛΥΡΟΣ, ΑΙΣΧΡΟΣ καί ΑΘΛΙΟΣ Ο ΚΙΝΑΙΔΟΣ
« ΣΩΚΡΑΤΗΣ.: Λοιπόν, έάν πράγματι εύχαρίστως ζή ούτος, καί εύδαιμός ζή ;
ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ.: Άναμφιβόλως.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ.: Αν μόνον γύρω άπό τό κεφάλι ξύνεται ( λέγεις ότι εύχαρίστως θά έζούσε) ή όφείλω νά έπεκτείνω τήν έρώτησιν μου καί παρά πέρα ; Πρόσεχε, Καλλικλή, τί θά άπεκρίνεσο, έάν κάποιος σού έθετε ύπ΄όψιν τήν μίαν μετά τήν άλλην, όλες τίς συνέπειες τού ίσχυρισμού σου.
Άλλά τέλος πάντων, διά νά συνοψίσωμεν , όλα είς έν παράδειγμα, ό βίος των κιναίδων δέν είναι βδελυρός, αίσχρός και άθλιος; Ή θά τολμήσης νά ίσχυρισθής,
ότι είναι εύδαίμονες, έάν έχουν, ένευ όρίων, έκείνο όπου έπιθυμούν ;
ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ.: Δέν έντρέπεσαι, Σωκράτη, νά κατευθύνης τήν σηζήτησιν είς τοιαύτα σιχαμερά άντικείμενα ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ.: Άλήθεια, έγώ κατευθύνω τόν λόγον είς τοιαύτα άντικείμενα, ή έκείνος όπου ίσχυρίζεται ότι ό δοκιμάζων ήδονή
οίαδήποτε καί έάν είναι αύτή, είναι εύδαίμων, καί δέν διακρίνει
είς τάς ήδονάς τάς καλάς καί τάς κακάς ; άλλ΄άκόμη καί τώρα, λέγε, πώς ότι τό «ήδύ» καί «άγαθόν» είναι τό αύτό, ή ύπάρχει τι έκ τών «ήδέων», το όποίον δέν είναι άγαθόν;»
.
Κατά τούς Σχολιαστές, τής τού Θείου Πλάτωνα άνωτέρω έπισημάνσεως: 
« Έπεί τοίνυν όρά ό Σωκράτης τόν Καλλικλέα άναίδειαν πολλήν νοσούντα,ούκ άνέχεται αίσχυνεται ώς είδώς ότι έστιν ότε βλάπειν ( έφη γαρ κάκείνος αίδώς, ή τ΄ άνδρας μέγα σίνεται) ,άλλά καί τών αίσχρών άναγκάζεται άπτεσθαι προσδοκών πείθειν. λέγει τοίνυν ότι ούκούν καί ό τόν κιναίδων βίος εύδαίμων έστίν, έπιδή πράττοντες αίσχρώς ήδονται, καί μήν καί δεινοί είσιν οί τοιούτοι καί αίσχροι και άθλιοι. Δεινοί μέν άντί τού μεγάλως κακοί ώς πεπτωκότες τού άγαθού, αίσχροι δέ ώς πρός τή ύλη όντες, άθλίοι δε ως μη έχοντες έλπίδα