Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Πασόκ και νουδούλα κόβουν το επίδομα σε χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες. Δεν χρειάζονται προφανώς Έλληνες γιατί θα τους αντικαταστήσουν με πακιστανούς και αφγανούς.
Διάταξη «μαχαιριά» για χιλιάδες τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες περιλαμβάνει το νομοσχέδιο «ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων ΕΛΤΕ, αναμόρφωση του οργανισμού ΝΣΚ και άλλες διατάξεις» που συζητείται αυτή την ώρα στην Βουλή καθώς κάνει πιο αυστηρές τις προϋποθέσεις καταβολής του σχετικού επιδόματος.

Πιο αναλυτικά, με το νέο νομοσχέδιο τα σχετικά όρια θα υπολογίζονται με βάση «το συνολικό οικογενειακό εισόδημα» αντί του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος που ίσχυε έως σήμερα.

Με τον τρόπο αυτό θα συνυπολογίζονται ως έσοδα που θα κρίνουν εάν μια πολύτεκνη οικογένεια δικαιούται να λαμβάνει επίδομα τέκνου, τυχόν επιδόματα ανεργίας, αναπηρίας κ.α. Το ίδιο θα ισχύει και για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.


Ειδικότερα το άρθρο 65 αναφέρει «Συμπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του ν.4141/2013

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ 1 του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’81) οι λέξεις «το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα» αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσε η διάταξη αυτή με τις λέξεις «το συνολικό οικογενειακό εισόδημα»

2. Το τέταρτο εδάφιο της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α’222) οι λέξεις «οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα)» αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσε η διάταξη αυτή με τις λέξεις «το συνολικό οικογενειακό εισόδημα».

Να σημειωθεί ότι το σχετικό απόσπασμα του 4141/2013 είχε ως εξής :

«§1. Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα».

Να σημειωθεί ότι η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής στην σχετική της έκθεση σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η ρύθμιση δεν είναι Συνταγματικώς επιτρεπτή.