Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ «ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ» Η ΕΛΛΑΣ


ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΗΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ:
«ΜΠΑΣΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΛΕΣΤΙΚΑ ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ» … 

Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια ἀξίζει, ἄς τὴν ἀναδείξουμε δίπλα στὴν εἰρήνη.

Ἡ ἱστοσελίδα μας ἐγκαινιάζει τὴν διαρκῆ ἐπαλήθευσι τῆς ἀναδείξεως 
τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας πάντοτε ἐν εἰρήνῃ.
Εἰρήνη καὶ διάλογος. Πίστις καὶ ὀμορφιά.
Ἡ παραποίησις τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας δὲν συμβάλλει, ἀλλὰ διαβάλει.
Στεῖλτε σχόλια, γεγονότα, μαρτυρίες μὲ τίτλο, δομή, προτάσεις, ὥστε οἱ ἱστορικοὶ νὰ ἔχουν ὑλικό. 

1. Ὅπως ἔχουμε ἐπανειλημμένως ἀναπτύξει καὶ τονίσει, δόγμα τῶν «φίλων μας» καὶ «συμμάχων μας» – σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι παντοιοτρόπως νὰ πετύχουν τὸ κρήμνισμα τῶν αἰωνίων ἀξιῶν-ἀρχῶν τῆς Φυλῆς μας, Ὀρθοδοξία, Πατρίδα καὶ Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια. Μόνο τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθοῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ σκοποί τους. 


2. Πρὸς τοῦτο πασχίζουν 25 χρόνια ἐνωρίτερα νὰ ἔχουν ἐξεύρει καὶ γαλουχήσει τὸν μελλοντικὸ πρωθυπουργό· ὅπως ὁ πρῶτος Πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ Μπὲν Κουριόν τὸ 1962 ἔγραφε: «Ὁ κομμουνισμὸς θὰ διατηρηθῇ ἀκόμη 25 ἔτη». Οἱ σιωνιστές, ποὺ ἵδρυσαν καὶ ἐπέβαλαν τὸν Σοβιετικοῦ τύπου κομμουνισμό (ὁ ὁποῖος ἑδραιώθη κυρίως στὶς Ὀρθόδοξες χῶρες τῆς Εὐρώπης, Ρωσία, Οὐκρανία, Γεωργία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ ἐξουθενώσουν τὴν Ὀρθοδοξία), διέγνωσαν ὅτι δὲν τοὺς βόλευε περαιτέρω καὶ προφήτευσαν 25 χρόνια πρίν, τὴν διάλυσί του. 

3. Ὄντως 1962 + 25 = 1987, ὁπότε ἐσείετο ὁ κομμουνισμὸς στὴν Βαρσοβία μὲ τὸν Λέχ Βαλέσα, Τσεχία, Σλοβακία, Πράγα, Βουκουρέστι καὶ στὴν «μητρόπολι» τοῦ κομμουνισμοῦ τὴν Μόσχα. Ἡ μόνη Ὀρθόδοξος χώρα, ποὺ δὲν κομμουνιστικοποιήθη εἶναι ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ὅμως ἐμμέσως ὑπέστη τὰ πάνδεινα, πληρώνουσα τεράστιο «φόρο» αἵματος καὶ συμφορᾶς: ὅπου τὸ 1/16 τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τὸν ἐμφύλιο σπαραγμό ἐδολοφονήθη, ἐπληγώθη ἢ ἀπήχθη εἰς τὸ «σιδηροῦν παραπέτασμα» καὶ μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ἀντὶ νὰ δημιουργῶμε σύγχρονες ὑποδομὲς καὶ ἀνόρθωσι τῆς χώρας, καταστρέφοντο τὰ πάντα…

4. Οἱ ἡμέτεροι δοτοὶ καὶ ἐξωμότες ἰθύνοντες γίνονται «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως» καὶ «παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ οὐσιαστικὰ ἐφαρμόζουν κατὰ γράμμα ὅ,τι τοὺς ὑπαγορεύουν τὰ ἀφεντικά τους. Παραμένουν στὴν ἐξουσία ὅσο καιρὸ συνεχίζουν νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανα. Ἐὰν κάνουν πὼς λοξοδρομοῦν εἴτε μεταμελούμενοι, εἴτε ἁπλῶς μὴ ἐφαρμόζοντες περαιτέρω τὰ σχέδια τῶν ἐντολέων τους, τότε ἐγκαταλείπονται στὰ «κρύα τοῦ λουτροῦ» καὶ κατεβάζουν τοὺς μὴ συμμορφούμενους πλέον καὶ ἀνεβάζουν τοὺς διαδόχους τους. Ποῖοι Ἕλληνες εἶναι μέλη τοῦ Ἱδρύματος Φρήντιχ Ἔμπερτ καὶ γιατί ; 

5. Μεταξὺ τῶν πολλῶν κακῶν, ποὺ διαπράττουν αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες, εἶναι νὰ ἐξαχρειώνουν τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἰδίως τοὺς νέους καὶ ἄλλοτε μὲν νὰ τοῦ προσφέρουν ἀφθονώτατα ἀγαθά, γιὰ νὰ τὸν ἐξαχρειώσουν ἀκόμη περισσότερο μέσῳ τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν ἀκόμη καὶ τὸν ἀναγκαῖο ἄρτο, γιὰ τὸν ἐξαθλιώνουν καὶ ὑλικά, γιὰ νὰ μὴ ἔχῃ δυνάμεις ἀντιστάσεως…

6. Οἱ ὀλίγοι, ποὺ δὲν «ἀκολουθοῦν τὸ ρεῦμα» καὶ ἀρνοῦνται νὰ ἐκμαυλισθοῦν πνευματικά, γίνονται μάρτυρες τῆς συνειδήσεως καὶ ὑποφέρουν τὰ πάνδεινα, χαρακτηριζόμενοι ὡς : ἀντιδραστικοί, ἐθνικιστές, ρατσιστές, φασίστες, παλαιότερα μιάσματα ἢ κομμουνιστὲς καὶ ἐν γένει «περιλουόμενοι» μὲ ὅλα τὰ διακοσμητικὰ ἐπίθετα τῶν ψευδοδιανοουμένων σοσιαλιζόντων ἢ δημοκρατικολογούντων κάθε ἐποχῆς. Τοιουτοτρόπως πλήρως ἀνενόχλητοι ἡμέτεροι καὶ ἀλλοδαποί μεθύουν γιὰ τὴν ἄνετη ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. 

7. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ φεὺ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἀντιδροῦν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως στὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος. Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν τῶν ἰθυνόντων ἀναφωνοῦν ὄχι μόνο «πετάει ὁ γάϊδαρος», ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσῃ νὰ τοὺς ἐναντιωθῇ καὶ νὰ πράξῃ ὅ,τι τοῦ λέγει ἡ συνείδησίς του, δηλαδὴ ὅτι δὲν πετάει, ἀποφαίνονται καὶ διατυμπανίζουν γιὰ αὐτὸν πολλὰ… χείριστα, καὶ διώκεται παντοιοτρόπως. 

8. Π.χ. ἐνῷ οἱ ἀείμνηστοι προπάτορές μας ἔχυσαν ποταμοὺς αἵματος καὶ ἔκαναν τὰ κορμιά τους «κόσκινο» γιὰ νὰ ἐκδιώξουν περίπου 2.000.000 μωαμεθανοὺς καὶ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸν ἀπερίγραπτο βαρύτατο μωαμεθανικὸ ζυγό, ἐν τούτοις οἱ ἄφρονες αὐτοὶ ἰθύνοντές μας μᾶς ἔφεραν διπλάσιους καὶ πολλαπλάσιους φανατικοὺς τοῦ νόμου Σαρία μουσουλμάνους. Τοιουτοτρόπως θὰ «τρίζουν τὰ ὀστά» ὅλων τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ θὰ ἀναθεματίζουν ὅσους ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἀπογοόνους τους δὲν ἀντισταθήκαμε.  

9. Οἱ ἰθύνοντες κατασπαταλοῦν ὅλους τοὺς πόρους τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας γιὰ μίζες, λαδώματα, βολέματα κ.λπ. καὶ τοιουτοτρόπως δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀγοράσουν πλωτὰ καὶ ἐναέρια μέσα, γιὰ νὰ ἐπαγρυπνοῦν στὸν ἐναέριο χῶρο μας καὶ νὰ ἀπωθοῦν τὰ καραβάνια μὲ τοὺς λαθρομετανάστες = εἰσβολεῖς ἀλλοφύλους, διότι προφανῶς ἔχουν ἄλλες ἐντολές.

10. Οἱ χειριστὲς τῶν ἐλάχιστων πλωτῶν μέσων, συνοριοφύλακες, ποὺ διαθέτουμε, πολλάκις ἀπειλοῦνται ἀπὸ τοὺς δουλεμπόρους ἢ καὶ ἐξαγοράζονται ἀπὸ αὐτούς. Τοιουτρόπως καθημερινῶς εἰσάγονται στὴν Ἑλλάδα μας καὶ ἔχουν ἐφαρμογὴ τὰ : «τίς χωροφυλακεύση τοὺς χωροφύλακας, τίς φυλάξη τοὺς φύλακας, τίς ἐλέγξη τοὺς ἐλεγκτάς, τίς ἐπιθεωρήση τοὺς ἐπιθεωρητάς»… 

11. Αὐτοὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς, τοὺς ὁποίους χαρακτηρίζουν μὲ τὸ χρυσὸ κάλυμα τοῦ «πρόσφυγα» ἢ «οἰκονομικοῦ μετανάστη», ἀξιοποιοῦνται καταλλήλως ἀπὸ διάφορες πολιτικὲς παρατάξεις, τοὺς χορηγοῦνται ἄδειες παραμονῆς καὶ ἐργασίας καὶ τοὺς καθοδηγοῦν νὰ διεκδικοῦν περισσότερα δικαιώματα ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ ἀμιγῶς Ἕλληνες ἰθαγενεῖς. 

12. Π.χ. : οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφυλοι ἔχουν δωρεὰν ἰατροφαρμακευτικὴ - νοσηλευτικὴ περίθαλψι, ἐνῷ ἀντιθέτως ὁ Ἕλλην τὰ πληρώνει. Τὰ τέκνα αὐτῶν τῶν λαθρομεταναστῶν προτιμοῦνται καὶ καταλαμβάνουν δωρεὰν θέσεις στοὺς παιδικοὺς σταθμούς, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ Ἕλληνες βιοπαλαιστὲς καλοῦνται νὰ πληρώνουν δημοτικοὺς σταθμοὺς τὸ ὀλιγώτερο 250€ ἢ νὰ μὴ ὑπάρχῃ θέσι γιὰ τὰ ἑλληνόπουλα καὶ οἱ δύσμοιροι γονεῖς νὰ μὴ γνωρίζουν τί νὰ κάνουν τὰ παιδιά τους, γιὰ νὰ ὑπάγουν νὰ ἐργασθοῦν ἀμφότεροι, μήπως κατορθώσουν νὰ ἐξοικονομοῦν τὰ ἐνοίκιά τους, κοινόχρηστα, λογαριασμοὺς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ὑδρεύσεως κ.λπ., κ.λπ.  λογαριασμοὺς καθὼς καὶ τὴν καθόλου ἐπιβίωσί τους. 

13. Αὐτοὶ οἱ λαθρομετανάστες, σκηνίτες καὶ δενδρίτες, λαμβάνουν ἐπιδόματα ἀνεργίας καὶ λοιπὰ προνόμια, ποὺ ἔχουν οἱ γηγενεῖς, μέχρι ποὺ καὶ νὰ ἐκλέγουν στὶς δημοτικὲς καὶ περιφερειακὲς ἐκλογές. Ἴσως μόνο γιὰ αὐτὸ τὸ σκοπὸ «χαϊδεύονται» τόσο πολύ οἱ λαθρομετανάστες ἀπὸ τοὺς πολιτικούς μας, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ τοὺς ἐκλέγουν καὶ νὰ «κολλᾶν στὴν καρέκλα» τοῦ Ὑπουργοῦ ἢ τοῦ Βουλευτοῦ ἢ τοῦ Δημάρχου, Περιφερειάρχου κ.λπ…

14. Χάριν τῶν ἀλλοφύλων ἐπιδρομέων εἶναι διατεθιμένοι οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀνθέλληνες ἰθύνοντες νὰ τοὺς ἱκανοποιοῦν ὅλες τὶς ἐπιθυμίες. Π.χ. πρὸς τοῦτο ἀνθέλληνες ἰθύνοντες τοὺς φέρνουν ὀργανωμένους ἀπὸ τὴν Κρήτη, τοὺς ἔχουν προπαρασκευάσει τὴν θριαμβευτική τους εἴσοδο στὴν Νομική, τοὺς περιθάλπουν καὶ τοὺς ἐνισχύουν νὰ μὴ τὴν ἐγκαταλείπουν, νὰ τοὺς ὁδηγοῦν θριαμβευτικὰ στὸ Μέγαρο Ὑπατίας καὶ νὰ τοὺς ὀμνύουν σπονδὴ καὶ ὕδωρ, γιὰ νὰ ἀναχωρήσουν καὶ πάλι συντεταγμένα καὶ ὀργανωμένα ἀπὸ τὸ Μέγαρο Ὑπατίας. 

15. Φέρεται ὁ κακοποιὸς μωαμεθανός, ποὺ ἐβίασε καὶ ἐγκληματικῶς ἐκακοποίησε τὴν 15χρονη στὴν Πάρο, νὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ χαϊδεμένα παιδιὰ τοῦ Μεγάρου Ὑπατίας.

16. Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς μὲ τὶς παρανομίες, ποὺ διαπράττουν στὸ παρεμπόριο, ἔχουν συμβάλει ἀφαντάστως στὸ νὰ κλείσουν χιλιάδες ἑλληνικὰ καταστήματα καὶ ἐπιχειρήσεις Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες νὰ μένουν ἐπὶ «ξύλου κρεμάμενοι» Ἕλληνες πολίτες μὴ λαμβάνοντες οὔτε ἐπίδομα ἀνεργίας καὶ νὰ μὴ ἔχουν οὔτε ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψι…

17. Μέχρι τοιούτου σημείου βοηθοῦν σκανδαλωδῶς οἱ ἰθύνοντες τοὺς ἀλλοφύλους εἰσβολεῖς, οὕτως ὥστε τὸ «διακοσμητικὸ στολίδι», ὁ πρώην Συνήγορος τοῦ Πολίτου, κ. Καμίνης ἀπαγόρευσε στοὺς ἐργαζομένους τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων νὰ ἀναφέρουν τὸ καθιερωμένο «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ ὁ «σκουλαρικάκιας» τῆς Θεσ/νίκης νὰ θέλῃ νὰ κάνῃ σὲ αὐτοὺς τοὺς λαθρομετανάστες τζαμιὰ μέσα στοὺς τόσους ἄλλους ἀντιχριστιανικοὺς σκοποὺς καὶ προοπτικὲς τοῦ Δήμου του. Καὶ τοῦτο διότι ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ περίπου 12,5% τῶν ψήφων, ποὺ ἔλαβαν οἱ Δήμαρχοι Ἀθηναίων καὶ Θεσ/νίκης, ἦταν λαθρομετανάστες ἢ Ἀλβανοὶ καὶ Σκοπιανοὶ μὲ 2 διαβατήρια, ποὺ ἦλθαν μὲ μισθωμένα λεωφορεῖα νὰ ψηφίσουν «μονοκούκι» τοὺς ὑποδεικνυομένους Δημάρχους, ὡς πολλοὶ ἀλλὰ ὄχι ὅλοι γνωρίζουν. 

18. Ὅλοι οἱ νεοεποχίτες, μέλη τῆς Μπίλντεμπεργκ καὶ ἄλλων τεκτονικῶν στοῶν κόπτονται ἀκόμη καὶ σὲ ἡμέρες μεγίστης οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ διέρχεται ἡ Ἑλλάς, νὰ κτισθοῦν μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τζαμιὰ καὶ τεμένη καὶ ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ μὴ ἐκπληρώνεται οὔτε μετὰ ἀπὸ 183 συναπτὰ ἔτη ἐφαρμοζομένων ἀπολύτως τῶν στίχων τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Σουρῆ: 
«ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστό, σ᾿ὅλη τὴ γῆ μοναδικό, 
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύῃ καὶ πενήντα νὰ μαζεύῃ;»…
«…»
«δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποὺ γεννᾶς. 
Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;».

19. Θεωρία Ἐρντογάν. Ὁ Ὀζὰλ καὶ ὁ νῦν Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας ἐτόνιζαν: «παλαιὰ προσπαθούσαμε νὰ καταλάβωμε τὴν Εὐρώπην διὰ τῶν ὅπλων, τώρα διὰ τῶν γεννήσεων». Τοιουτοτρόπως, πιστεύουν, ὅτι μετὰ ἀπὸ 20-25 ἔτη ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς Εὐρώπης θὰ εἶναι μωαμεθανική, ὁπότε θὰ δύνανται νὰ ἐφαρμόζουν τὸν νόμο τῆς Σαρία. Δὲν θὰ ἐφαρμόζεται τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο καὶ τὸ δίκαιο τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἐν γένει τοῦ κάθε Εὐρωπαϊκοῦ κράτους, ἀλλὰ ἡ ἀπάνθρωπη Σαρία, δηλαδὴ π.χ.: 
Α. Οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν τὴν αὐστηρὴ μπούρκα, τουτέστιν νὰ καλύπτουν τὰ πάντα μέχρι καὶ τὸ πρόσωπό τους καὶ νὰ εἶναι ὁρατοὶ μόνο οἱ ὀφθαλμοὶ ἢ ἀκόμη αὐστηρότερο νὰ ἔχουν στὴν ὀπὴ νὰ ἀνασαίνουν καὶ νὰ βλέπουν δίκτυ καὶ νὰ μὴ φαίνωνται οὐδὲ κἂν οἱ ὀφθαλμοί. 
Β. Ὅταν συλλάβουν τὴν γυναῖκα νὰ πορνεύῃ πρὸ τοῦ γάμου της ἢ νὰ μοιχεύῃ μετὰ τὸν γάμο της, τὴν λιθοβολοῦν ἐπὶ τόπου. 
Ἀντιθέτως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, Θεάνθρωπος Χριστὸς στὴν προκειμένη περίπτωσι δίδει ἐλευθερία λέγων: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34). Ὅταν δὲ τοῦ προσεκόμισαν τὴν ἁμαρτωλὴ γυναῖκα καὶ κατὰ τὸν Ἰουδαϊκὸ Νόμο ἔπρεπε νὰ λιθοβοληθῇ, ἐξευτέλισε τοὺς πάντες μὲ τὴν ἀνεκτίμητη φιλάνθρωπη διδασκαλία τῆς ἀγάπης: «ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν» (Ἰωάν. 8,7). Ὅλους τοὺς ἔπιασαν ρίγη ἐνοχῆς καὶ χωρὶς νὰ πετάξουν τὸ παραμικρὸ χαλικάκι, ἀπεμακρύνθησαν οἱ πάντες. Τότε ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἀνεφώνησε πρὸς τὴν μοιχαλίδα γυναῖκα: «…οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.» (Ἰωάν. 8,11). 

20. Αὐτὰ νὰ βλέπουν οἱ δικές μας «Χριστιανές» γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκμαυλισθῆ ἀπὸ τὰ «χαζοκούτια» καὶ ἀπὸ τὶς κυρίες καὶ δεσποινίδες τῶν ἰθυνόντων, ποὺ παρουσιάζονται ὡς πρότυπο, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ «ξετσιπώνονται» σκανδαλίζοντας ὄχι μόνο τοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς γέρους καὶ τοὺς ὑπέργηρους. Δὲν φοβοῦνται, μήπως ἀπὸ τὸ ἄκρο τῆς ξετσιπωσιᾶς καταλήξουμε στὸ ἄκρο τῆς μπούρκα, αὐτὲς οἱ ἀναισχύντως συμπεριφερόμενες κυρίες καὶ δεσποινίδες, οἱ ὁποῖες διδάσκουν διὰ τοῦ παραδείγματός τους καὶ τὰ νέα κορίτσια νὰ «ξετσιπώνωνται» καὶ ἐν δυνάμει νὰ γίνωνται ἀπὸ μικρὰ κορίτσια πόρνες καὶ ἐν ἐνεργείᾳ ἀργότερον, ἀναλόγως τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἀναλόγως τῶν φραγμῶν, ποὺ ἔχουν ἀπὸ συγγενεῖς, φίλους, γνωστοὺς καὶ τὴν γειτονιά. Ἔτσι γίνονται ἐράστριες τῶν διαφόρων μὲ τοὺς τόσους τεράστιους κινδύνους, ὡς π.χ. τὶς εἰδεχθέστατες ἐγκληματικὲς πράξεις τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐκτρώσεων . . .

21. Μήπως γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ τὴν ἀδιαφορία μας ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ σχέδιο τοῦ Ἐρντογὰν καὶ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, νὰ μωαμεθανοποιηθῇ ἡ Εὐρώπη καὶ νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ ἐδῶ ὁ Νόμος τῆς Σαρία καὶ νὰ ἐπιβληθῇ ἡ μπούρκα ; Ἄν συνετισθῶμε, θὰ ρυσθῶμε κατὰ τὸ μέγα ἔλεος καὶ δὲν θὰ ὁδηγηθῶμε ἀπὸ τὴ μία ἐξτρεμιστικὴ κατάστασι τῆς ξετσιπωσιᾶς στὴν ἑτέρα, τῆς μπούρκα…

22. Μᾶς ἐπήρανε «χαμπάρι» Ἀλβανοί, Βούλγαροι, Τοῦρκοι κ.λπ., ὅτι εἴμαστε ἀμπέλι ξέφραγο καὶ ἔρχονται συστηματικὰ οἱ ἀσθενεῖς τους, γιὰ νὰ θεραπεύωνται δωρεὰν στὴν Ἑλλάδα. 

23. Μάλιστα δὲ ἔχουν ὀργανωθῆ «καραβάνια» ὁλόκληρα ἀπὸ ἐγκύους Τουρκάλες νὰ γεννήσουν δωρεὰν στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀποκτήσουν τὰ τέκνα τους τὴν ἑλληνικὴ ὐπηκοότητα καὶ μετὰ ἐπιστρέφουν στὴν Τουρκία.
24. Οἱ μαρξίζοντες, σοσιαλίζοντες καὶ ψευδοδιανοούμενοι δημοσιογράφοι καὶ ἄλλοι, ἰδιοτελῆ ἀνθρωπάκια, ἐφαρμόζουν τὴν ἐνορχηστρωμένη καὶ συστηματικὴ σκόπιμη δυσφήμησι τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ὅταν Ἕλληνες ληστευθοῦν ἢ τραυματισθοῦν ἢ δολοφονηθοῦν ἀπὸ Ἀλβανούς, Πακιστανούς, τοὺς ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντές, Νέγρους καὶ λοιποὺς μουσουλμάνους, δὲν τὸ ἀναφέρουν καθόλου ἢ τὸ ἀναφέρουν κρύπτοντες σκοπίμως τὴν καταγωγὴν τῶν δραστῶν…

25. Ἀντιθέτως, ὅταν Ἕλληνες ἀναγκασθοῦν νὰ καταδιώξουν τὰ στίφη τῶν ἀλλοδαπῶν ἐπιδρομέων, τὸ μεγαλοποιοῦν αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια χωρὶς κἂν νὰ ἀναφέρουν τὴν αἰτίαν. Π.χ. 
Α. Στὴν ὁδὸ Γερανίου ἐμαχαιρώθηκε ἕνας Πακιστανός. Τὰ «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως» ἀνέφεραν τὸ γεγονὸς διαδίδοντες σκοπίμως ψευδῶς ὅτι 4 νεαροὶ Ἕλληνες Χρυσαυγῆτες ἔσφαξαν τὸν μωαμεθανὸ Πακιστανό. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Πακιστανὸς ἅρπαξε τὴν τσάντα Ἑλληνίδος μορφινομανοῦς καὶ ὁ συνοδὸς φίλος της μορφινομανοῦς ἔβγαλε τὸ μαχαίρι καὶ ἐκτύπησε τὸν Πακιστανὸ θανάσιμα. 
Β. Στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα μωαμεθανὸς Νέγρος ἐλήστευσε Ἕλληνα κουρέα μαχαιρώνοντάς τον κοντὰ στὴν καρδιά, γιὰ νὰ ἁρπάξῃ 20€. Ὅταν ὑπερήλικοι ἔσπευσαν σὲ βοήθεια καὶ κατέτρεξαν τὸν Νέγρο καὶ τοὺς ἄλλους μωαμεθανοὺς, οἱ ἐν τῷ τύπῳ ἐργαζόμενοι κακοῦργοι διεστρέβλωσαν τὴν ἀλήθεια, χωρὶς οὔτε κἄν νὰ ἀναφέρουν τὴν αἰτία, γιὰ  τὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος ἐξηγέρθησαν.

26. Τὰ πανὸ τῶν Πακιστανῶν, ποὺ ἔκαναν πορεία στὸ Σύνταγμα πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, διεκδικώντας παράλογα αἰτήματα, ἔγραφαν: «θὰ σᾶς κάψουμε ὅλους, θὰ σᾶς σκοτώσουμε φασίστες». Ὄχι μόνον τὰ «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως» σκοπίμως ἐθελοτυφλοῦν, ἀλλὰ καὶ τὰ ὄργανα τῆς τάξεως καὶ οἱ ὑπηρετοῦντες στὴν ὑπηρεσία Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας κοιμοῦνται μὲ τὰ «τσαρούχια». 
Τὸ ἴδιο κάνουν δυστυχισμένα πλάσματα μωαμεθανοί, ποὺ φανατίζονται ἀπὸ τὰ ἰσλαμικὰ κέντρα βιομηχανίες καμικάζι καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς ὑφηλίου, ὡς π.χ. στὴν Νορβηγία, ἡ μουσουλμανικὴ τρομοκρατικὴ ὁμάδα ANSAR al – SUNNA ἀπειλώντας ἐὰν ἡ Νορβηγία δὲν δεχθῆ νὰ δημιουργηθῇ στὴν Νορβηγία μουσουλμανικὸ ἔθνος, τότε θὰ καταστρέψουν τὴν Νορβηγία. Αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα, σὰν ἄγρια θηρία, γεννηθέντα στὴ Νορβηγία, ὠρύονται τονίζοντας : «δὲν θέλουμε νὰ ζοῦμε μαζὶ μὲ βρώμικα κτήνη σὰν καὶ ἐσᾶς»…. Τὰ μουσουλμανάκια δὲν θέλουν νὰ προσαρμοσθοῦν μὲ τὰ ἐπικρατοῦντα ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ ἀρνοῦνται τὴν ἐνσωμάτωσί τους. Ἐκεῖ ὅμως ἡ νορβηγικὴ ἀσφάλεια (POLITIET TITS; PILITIET sikkerheststyeneste-PST) ἐπαγρυπνεῖ καὶ δὲν εἶναι ἀμπέλι «ξέφραγο». Ἀξίζει όμως να μάθουμε σωστά πῶς, πότε καὶ γιατί ἡ Νορβηγία έχει τόσους Τούρκους.

27. Στὴν χριστιανικὴ Σλοβενία ἐργάζονταν 75.000 μωαμεθανοὶ ἀπὸ τὴν Βοσνία Ἐρζεγοβίνη, τὰ πρώην «ξαδελφάκια» τους. Ὅταν ὅμως ξέσπασε ἡ οἰκονομικὴ κρίσι, ἡ Σλοβενία ἔδιωξε τοὺς 75.000 μουσουλμάνους. Στὴν Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν καθολικώτατα διαμαρτυρομένων, οἱ σοσιαλίζοντες, μαρξίζοντες καὶ ψευδοδημοκράτες, ἀκόμη καὶ ἡ παραμικρὰ λέξι νὰ εἰπωθῇ ἐναντίον τῶν ἀλλοφύλων εἰσβολέων, οὐρλιάζουν χαρακτηρίζοντας τοὺς ἐναντιωμένους ὡς ρατσιστές, ἐθνικιστές, κοινωνικὰ ἀναλγήτους καὶ φασίστες…

28. Εὔγε στὸν εὐλαβῆ καὶ δραστήριο νέο δικηγόρο κ. Ἰωάννη Ἀνδριόπουλο, ὁ ὁποῖος προσέφυγε στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ νὰ κριθῇ ὡς ἀντισυνταγματικὸς ὁ νόμος Ν. 3838/2010, βάσει τοῦ ὁποίου τὰ τέκνα τῶν ἀλλοδαπῶν, ποὺ γεννοῦνται στὴν Ἑλλάδα, ἀποκτοῦν αὐτομάτως τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ ἐπιτρέπεται νὰ ψηφίζουν στὶς δημοτικὲς καὶ περιφερειακὲς ἐκλογές. 
Συγχαρητήρια ἐπίσης στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ποὺ ἔκρινε ἀντισυνταγματικὸ τὸ νόμο, ὁπότε γιὰ πολλοὺς Δήμους καὶ δημοτικὰ διαμερίσματα πρέπει νὰ ἐπαναληφθοῦν οἱ δημοτικὲς καὶ περιφερειακὲς ἐκλογές, διότι μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἀλλοδαπῶν κατώρθωσαν πολλοὶ Δήμαρχοι νὰ ἐκλεγοῦν, ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέχρι καὶ 90% δὲν τοὺς ἤθελε…

29. Μπράβο δὲ καὶ στὸν Πρωθυπουργὸ κ. Σαμαρά, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε νὰ χαιρετίσῃ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφασι τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ συνέστησε στὸν συνδικαλιστὴ δικηγόρο κ. Ρουπακιώτη, ὁ ὁποῖος ἐπεβλήθη στὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, νὰ συντάξῃ ἄλλο Νόμο καὶ αὐτὸς θὰ τὸ παίξῃ «ως σύγχρονος δημοκράτης» καὶ θὰ παραιτηθῇ γιὰ νὰ μὴ τὸν παραιτήσουν…

30. Ἀξίζει ἐπαίνων καὶ τιμητικῶν διακρίσεων ὁ τέως Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ Πρωθυπουργὸς τῆς Αὐστραλίας κ. Kevin Rudd, καθὼς καὶ ἡ διάδοχός του Πρωθυπουργὸς κ. Julia Gillard, οἱ ὁποῖοι διακηρύσσουν, ὅτι «δὲν προσεκάλεσε ἡ Αὐστραλία τοὺς μωαμεθανοὺς ἀλλὰ οἱ μωαμεθανοὶ ἐπῆγαν ἀπρόσκλητοι στὴν Αὐστραλία καὶ ὀφείλουν νὰ προσαρμοσθοῦν πρὸς τὰ ἤθη, ἔθιμα, τὴν θρησκεία καὶ τὴν γλῶσσα τῶν Αὐστραλῶν ἢ νὰ σηκωθοῦν νὰ φύγουν νὰ πᾶνε ὅπου θέλουν».

Αὐτοὶ εἶναι σωστοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι ἐξωμότες καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως οἱ ἰδικοί μας.

Κατωτέρω δημοσιεύομε ὁλόκληρη τὴν ἀκανοίνωσι τῶν ἐν λόγῳ Αὐστραλῶν πολιτικῶν, χάριν πλήρους ἐνημερώσεως τῶν φίλων μας. 

31. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Kevin Rudd εἶπε: 
«Οι μετανάστες, και όχι οι Αυστραλοί, είναι αυτοί που πρέπει να προσαρμοστούν. Έτσι είναι, και άμα τους αρέσει! Βαρέθηκα να ανησυχούμε σε αυτή τη χώρα μήπως προσβάλλουμε ένα άτομο ή την κουλτούρα του. Από τότε που έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Bali, η πλειοψηφία των Αυστραλών ένιωσε ένα κύμα πατριωτισμού. Η κουλτούρα μας εξελίχθηκε σε δύο αιώνες γεμάτους αγώνες, προσπάθειες και νίκες από εκατομμύρια άντρες και γυναίκες που επιζητούσαν την ελευθερία. Η κύρια γλώσσα που μιλάμε είναι τα Αγγλικά. Όχι τα Ισπανικά, τα Λιβανέζικα, τα Αραβικά, τα Κινέζικα, τα Γιαπωνέζικα, τα Ρωσικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Οπότε, αν θέλετε να γίνετε μέρος της κοινωνίας μας, μάθετε τη γλώσσα μας! Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στο Θεό. Αυτό δεν είναι κάποιο Χριστιανικό, ακροδεξιό, πολιτικό κίνημα, αλλά γεγονός: Χριστιανοί, άντρες και γυναίκες, με Χριστιανικές αρχές, ίδρυσαν αυτή τη χώρα, και αυτό είναι καθαρά καταγεγραμμένο. Αρμόζει, λοιπόν, να το δείχνουμε πάνω στους τοίχους των σχολείων μας. Αν ο Θεός σας προσβάλλει, σας προτείνω να βρείτε άλλο μέρος του κόσμου γιά να ζήσετε, διότι εμάς ο Θεός είναι μέρος της κουλτούρας μας. Θα δεχτούμε αυτά που πιστεύετε, χωρίς ερωτήσεις. Αυτό που ζητάμε είναι να δεχτείτε κι εσείς αυτό που πιστεύουμε εμείς, και να ζήσετε μαζί μας με αρμονία, χαρά και ειρήνη. Αυτή είναι η δική μας χώρα, η δική μας γη και ο δικός μας τρόπος ζωής, και θα σας προσφέρουμε κάθε ευκαιρία να τα απολαύσετε κι εσείς. Όμως, μόλις χορτάσετε να παραπονιέστε, να γκρινιάζετε και να μουρμουρίζετε γιά τη σημαία μας, τον όρκο πίστης στη χώρα μας που δίνετε όταν παίρνετε την υπηκοότητα, τα χριστιανικά μας πιστεύω, τον τρόπο ζωής μας, τότε σας ενθαρρύνω να εκμεταλλευτείτε μιά άλλη μεγάλη ελευθερία της Αυστραλίας: Το δικαίωμα να φύγετε! Αν δεν είσαστε ευχαριστημένοι, τότε φύγετε! Δε σας φέραμε εδώ με το ζόρι. Εσείς διαλέξατε να έρθετε. Οπότε, δεχτείτε τη χώρα που εσείς διαλέξατε!»

32. Ἡ Πρωθυπουργὸς κ. Julia Gillard εἶπε:
«Όσοι θέλετε να ζήσετε με τον "νόμο της Σαρία" να φύγετε. Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι εδώ να φύγετε. Μόνοι σας ήρθατε ΔΕΝ σας καλέσαμε!!!
Για όσους δεν το γνωρίζουν το ζήτημα δεν είναι ανθρωπιστικό ούτε θρησκευτικό, ούτε ζήτημα ανεξιθρησκείας. Είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο, δημόσια προσευχή για τους ισλαμιστές σημαίνει κατάκτηση εδάφους. Άντε μετά να τους το βγάλεις απ' το μυαλό». 

33. Γι᾿ αὐτὸ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία τους καὶ τὴν πατριωτική τους συνείδησι τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. καὶ οἱ λοιποὶ φορεῖς μας θὰ τοὺς ἐβράβευαν, ἐὰν ἦταν Ὀρθόδοξοι. 

34. Παραστατικὸ ὅμως εἶναι καὶ τὸ κατωτέρω βίντεο-ντοκιμαντὲρ τῆς Γαλλικῆς τηλεοράσεως, ποὺ ἀναφέρεται στὸ πρόβλημα τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Γαλλία καὶ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες (Βέλγιο-Ἀγγλία κ.λπ), μὲ τίτλο:
ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕ 


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=686:231112-l-r-&catid=29:2009-07-31-01-42-16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι κόσμια και χωρίς ύβρεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται.